ECL vizsgaleírás

SZÓBELI VIZSGA

Beszédkészség  (kb. 20 perc)

A jelöltek kettesével (páratlan számú vizsgázó esetén hármasával) vizsgáznak. Az irányított beszélgetés és a hozzá társított önálló témakifejtés feladatának számát a vizsgázók egyike húzza.

Bemutatkozás

Irányított beszélgetés

  • A vizsgázó által húzott számhoz tartozó téma alaján a vizsgáztató kezdeményezi a beszélgetést, és a vizsgázókhoz intézett kérdésekkel segíti a két vizsgázó közötti beszélgetést.
  • A vizsgarész célja, hogy a két vizsgázó között beszélgetés alakuljon ki az adott témáról. Fontos, hogy a vizsgázók tudjanak kérdéseket feltenni egymásnak, képesek legyenek reagálni a vizsgázótárs által elmondottakra, merjenek kommentálni, ellentmondani, ha véleményük eltér társuk véleményétől.

Önálló témakifejtés vizuális stimulus alapján

  • Az egyes témák kifejtéséhez 4-5 képből álló képmontázs áll rendelkezésre. Szükség esetén a vizsgáztató kérdésekkel segíti a vizsgázókat.
  • A vizsgarész célja, hogy a vizsgázók önállóan, logikusan felépített gondolatmenet alapján, minél kisebb vizsgáztatói segítséggel tudják kifejteni gondolataikat.
  • A vizsgarésznek nem az a célja, hogy a vizsgázó a képmontázs egyes képeit részletesen leírja. Ehelyett arra kell törekedni, hogy a képmontázs által sugallt témáról beszéljen a vizsgázó.

Az értékelő és a vizsgáztató külön-külön értékeli a vizsgázók teljesítményét.

A szóbeli kommunikáció értékelésének szempontjai és az elérhető pontszámok:

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan)0-5 pont
Szóbeliség (kiejtés és intonáció, a beszéd folyamatossága)0-5 pont
Szókincs (terjedelme és használatának változatossága)0-5 pont
Stílus (a beszédhelyzethez igazodó nyelvhasználat)0-5 pont
Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)0-5 pont
  1. Beszédértés (időtartama a hangfelvétel hosszától függően változó)

A vizsgázónak felvételről elhangzó 2 szöveg kétszeri meghallgatása alapján a kapott feladatlapok helyes kitöltésével kell igazolnia, hogy képes megérteni a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű beszélt nyelvi szövegeket.

ÍRÁSBELI VIZSGA

  1. Íráskészség

A jelöltnek két (megadott szószámú) fogalmazást kell irányítási szempontok szerint írnia. A fogalmazások megírásához nyomtatott szótár használható. Az értékelés szempontjai, ill. az elérhető pontszámok:

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan)0-5 pont
Írásbeliség (szövegtagolás és helyesírás)0-5 pont
Szókincs (terjedelme és változatossága)0-5 pont
Stílus (a fogalmazás műfajához és témájához igazodó nyelvhasználat)0-5 pont
Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)0-5 pont
  1. Olvasáskészség (szintenként eltérő terjedelem az eltérő szószám miatt)

A vizsgázónak két (különféle típusú) szövegértési feladat helyes megoldásával kell igazolnia, hogy szótár nélkül képes a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű általános szöveg tartalmát megérteni.